Privacy policy

Deze “Privacy Verklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Mifratel, Oktrooiplein 1 bus 501, 9000 Gent.

Lees deze Privacy verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website https://www.mifratel.be/nl en door het gebruik van de op deze website vermelde emailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

1. Algemeen

Mifratel Group leeft de nationale en Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na. Het neemt mede in rekening de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming; hierna “AVG”), alsook de aanpassingen van de nationale wetten op deze Europese Verordening.

Mifratel fungeert als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verkregen via de website (via cookies, contactformulieren, sollicitatieformulieren, edm.) of via de e-mailadressen die ter beschikking gesteld worden op de website.

2. Persoonsgegevens

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens. Het begrip persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Deze Privacy Verklaring heeft geen betrekking op de gegevens die u via gelinkte website doorgeeft. Indien Mifratel een link maakt naar een andere website, dient de Privacy Verklaring van de betrokken website geconsulteerd te worden om na te gaan wat er met de gegeven persoonsgegevens gebeurt. Mifratel heeft hier geen invloed op.

3. Doeleinden van de verwerking

Door gebruik te maken van onze website, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Welke persoonsgegevens wij verzamelen is afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt. Zo verwerken wij je CV en motivatiebrief alleen wanneer je online bij ons solliciteert en gebruiken wij je contactgegevens enkel wanneer u ons vraagt een offerte op te stellen of een vraag stelt.

Mifratel zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor een of meer van volgende doeleinden gebruiken (afhankelijk van welke dienst of functionaliteiten jij gebruikt):

 1. Het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als verwerkingsgrond de legitieme belangen van Mifratel om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 2. Cookies voor het verbeteren van de website en diensten van Mifratel.
 3. Indien je een offerte aanvraagt via het formulier op de website, zullen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor het opstellen en bezorgen van een offerte, met als verwerkingsgrond de stappen nodig voor het aangaan van een contractuele relatie.
 4. Indien je ons contacteert via het formulier op de website, zullen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor het behandelen en beantwoorden van uw vragen of klachten.
 5. Indien je solliciteert via het formulier op de website, zullen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor het verwerken van uw sollicitatie, en bewaren wij deze gedurende 1 jaar vooraleer deze definitief te verwijderen.
 6. De levering en facturatie van door u bestelde producten/diensten, met als verwerkingsgrond het uitvoeren van een contractuele relatie.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

4. Doorgifte persoonsgegevens aan derden

Mifratel zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen, kan het voorkomen dat Mifratel uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet onthullen. Mifratel zal in redelijkheid pogen u van tevoren te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

5. Beveiliging persoonsgegevens

Mifratel heeft zowel organisatorische als technische veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing, (ongeauthoriseerde) wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden te vermijden. Alsook om elke andere niet toegestane verwerking van gegevens te vermijden. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Indien u meer informatie wenst over de genomen maatregelen, kan u zich wenden tot DPO@mifratel.be.

6. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

7. Uw rechten

U heeft de volgende rechten, met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Mifratel van uw persoonsgegevens maakt.
 • Recht op verbetering, verwijdering en beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet: u beschikt over het recht om u te verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht: u beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij via het contactformulier op de website, hetzij per e-mail naar DPO@Mifratel.be. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Indien u zich onvoldoende geholpen voelt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermings Autoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.